lightbulb 3104355 1

Edukas projekt saab alguse heast ideest

Enne rahastuse otsimist tuleb läbi mõelda, mida ja miks seda tahetakse; milliseid ressursse on vaja projekti ellu viimiseks ning millised muutused peaksid antud projekti tulemusel aset leidma. Mida põhjalikum on eeltöö, seda lihtsam on leida rahastust ning seda sujuvamalt kulgeb projekti teostamine.

Projekt saab alguse heast ideest. Taotlejal on vaja esmalt läbi mõelda, mida ta tahab teha, mis põhjusel, kellele tegevus on suunatud ja kuidas ta projekti ellu viib ning milliste tulemusteni projekti lõpuks soovitakse jõuda.

Järgmiseks on vaja leida sobiv rahastusallikas. Struktuuritoetust on ettevõtetel ja mittetulundusühingutel võimalik taotleda konkreetsete meetmete raames avatud taotlusvoorude kaudu, mida korraldavad rakendusüksused.

Projektitaotluse kirjutamise eel on taotlejal vaja kindlaks teha, kas kavandatava projekti tegevus(ed) vastavad konkreetse konkursi tingimustega. Projekti eesmärk peab olema kooskõlas rahastaja poolt esitatud tingimustega.

Taotlemise ühe eelsammuna on oluline veenduda kavandatud tegevuste ja kulude ning enda kui taotleja abikõlblikkuses. Abikõlblikkus tähendab vastust küsimustele, kas sina saaksid meetmest taotleda ja kas plaanitud tegevusi ning kulusid saab vastavast meetmest rahastada. Abikõlblikkuse kohta saab kõige täpsema info meetme määrusest, millega on paika pandud täpsemad taotlemistingimused.

Projektitaotluse kirjutamine: projekti kavandamisel, taotluse kirjutamisel ja edukalt rahastatud projekti elluviimisel tasub ekspertidelt kindlasti nõu küsida.

Sageli korraldatakse avatud taotlusvoorude raames infopäevi, kus täpsustatakse taotlemise tingimusi ja selgitatakse projektikirjutamise põhimõtteid.

Struktuuritoetuse saamiseks esitab taotleja õigeaegselt projektitaotluse ja muud vajalikud dokumendid vastava meetme rakendusüksusesse. Projektitaotluste hindamine jaguneb kahte etappi: 1. samm: Taotluste tehnilise ja finantsvastavuse kontroll, 2. samm: Taotluste sisulise kvaliteedi hindamine.

Vastavalt rakenduskavadele peab iga struktuurifondide poolt kaasrahastatav projekt vastama allpool esitatud kuuele põhikriteeriumile:

  1. projekt on kooskõlas riikliku strateegiaga struktuurivahendite kasutuselevõtuks ning vastab selle prioriteetse suuna eesmärkidele, millest abi taotletakse;
  2. projekt on asjakohane – tugineb asjassepuutuvatele uuringutele, arengukavadele ja põhjendatud vajadustele;
  3. projekt on majanduslikult või sotsiaalselt mõjus (hinnatakse vastavalt toetust pakkuva fondi eesmärkidele);
  4. projekt on jätkusuutlik ning looma püsiva või pikaajalise lisandväärtuse;
  5. toetus on projekti teostamiseks vajalik;
  6. taotleja on võimeline projekti ellu viima.

Allikas: www.rtk.ee

About The Author