go pro 1478810

Kõik, mida pead ettevõtjana teadma puhkuse kohta!

Puhkuste hooaeg on täies hoos. Viimane aeg tuletada meelde kõik oluline, mida üks ettevõtja puhkuse kohta teadma peaks. Tuleme appi ja toome kõik sinu jaoks ilusti välja. Kõik vajalik info ilusti ühes kohas koos. Sina lihtsalt loe ja puhka!

Põhipuhkuse kestus on 28 kalendripäeva, välja arvatud:

1) alaealistele 35 kalendripäeva;

2) isikutele, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele, 35 kalendripäeva;

3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele 35 kalendripäeva;

4) koolieelsete lasteasutuste, lasteaed-algkoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide, huvikoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide, ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste juhtidele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele pedagoogidele, teadustöötajatele ning huvihariduse spetsialistidele kuni 56 kalendripäeva;

5)raviasutuste, sotsiaalhoolekandeasutuste ja laste sanatooriumide pedagoogikaspetsialistidele kuni 56 kalendripäeva.

Õigus lisapuhkusele on töötajatel, kes töötavad:

1) allmaatöödel;

2) tervistkahjustavatel töödel;

3) eriiseloomuga töödel.

Töötajal, kes on esimesel tööaastal töötanud vähemalt kuus kuud, on õigus saada puhkust võrdeliselt töötatud kuude arvuga. Saamata jäänud puhkuseosa antakse tööaasta kestel mõnel muul ajal või töötaja nõusolekul liidetakse järgmise tööaasta puhkusega või antakse teise tööaasta kestel mõnel muul ajal.

Sõltumata töötatud ajast, on esimesel tööaastal õigus saada puhkust täies ulatuses:

1) alaealisel;
2) isikul, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele;
3) naisel enne või pärast rasedus- ja sünnituspuhkust;
4) tööga seotud tervisekahjustuse järgselt töövõime osaliselt kaotanud töötajal;
5) muudel seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud juhtudel.

Poolte kokkuleppel võib esimesel tööaastal anda puhkust täies ulatuses, sõltumata töötatud ajast.

Puhkust teise ja järgmiste tööaastate eest antakse täies ulatuses tööaasta kestel vastavalt tööandja juures kehtivale puhkuste ajakavale.

Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks jaanuarikuu jooksul. Puhkuste ajakava võib muuta poolte kokkuleppel.

Tööandja on kohustatud puhkuste ajakava koostamisel arvestama allolevate töötajate soovidega, kellel on õigus saada puhkust neile sobival ajal:

1) naisele vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;

2) mehele vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;

3) vanemale, kes kasvatab kuni 7-aastast last;

4) vanemale, kes kasvatab 7-10-aastast last, – lapse koolivaheajal;

5) alaealisele;

6) tööga seotud tervisekahjustuse järgselt töövõime osaliselt kaotanud töötajale.

Kui tööandja ei tee puhkuste ajakava töötajale teatavaks jaanuarikuu jooksul, on töötajal õigus jääda puhkusele töötaja poolt valitud ajal, teatades sellest tööandjale kirjalikult ette vähemalt kaks nädalat.

Puhkuse kasutamist takistavad asjaolud on:

1) töötaja ajutine töövõimetus;

2) rasedus- ja sünnituspuhkusel viibimine;

3) riigi- või kohaliku omavalitsusorgani poolt pandud ülesannete täitmine;

4) osalemine seaduslikus streigis või töötajate esindamine kollektiivläbirääkimistel seadusega või kollektiivlepinguga ettenähtud korras;

5) õppepuhkusel viibimine.

Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavatest asjaoludest. Tööandja võib nõuda puhkuse kasutamist takistavate asjaolude tõendamiseks dokumente.

Poolte kokkuleppel võib osa puhkusest üle viia järgmisele tööaastale. Järgmisele tööaastale üleviidud puhkuse osa liidetakse jooksva tööaasta põhipuhkusega või antakse poolte kokkuleppel mõnel muul ajal tööaasta kestel.

Alaealisele antakse puhkust igal tööaastal täies ulatuses. Puhkuse või selle osa üleviimine on lubatud vaid seoses rasedus- ja sünnituspuhkusel viibimisega

Poolte kokkuleppel võib puhkust anda osade kaupa, kusjuures ühe katkestamatu osa kestus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva. Teiste puhkuseosade kestus võib olla lühem.

Puhkuse võib katkestada ja töötaja tööle tagasi kutsuda poolte kokkuleppel.

Puhkuse katkestamise tõttu kasutamata jäänud puhkuse osa antakse poolte kokkuleppel sama tööaasta mõnel muul ajal, liidetakse järgmise tööaasta puhkusega või antakse järgmise tööaasta kestel mõnel muul ajal.

Kui pooled ei ole saavutanud kokkulepet puhkuse katkestamise tõttu kasutamata jäänud puhkuse või selle osa üleviimise kohta, on töötajal õigus jääda puhkusele kasutamata jäänud puhkusepäevade ulatuses, teatades sellest tööandjale kirjalikult ette kaks nädalat.

Allikas: Riigi Teataja

 

About The Author