shirt 2878891 1

Töölepinguseaduse muudatused

2022 tõi töölepinguseadusesse mitu muudatust

Käesolev aasta tõi töölepinguseadusesse mõned olulised muudatused. 1. aprillist jõustunud muudatused puudutavad vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi ja lapsevanemate ning alaealiste töötingimusi. Kõigest veidi lähemalt allpool räägimegi.

  • Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem

Alates 01.04.2022 on mõlemal vanemal õigus kümne tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele, iga alla 14-aastase lapse kohta. Puhkusepäevade eest makstava tasu suurus on 50 protsenti lapsevanema keskmisest palgast. Enne 01.04.2022 kasutamata lapsepuhkuse päevi üle ei kanta.

  • Lapsevanem võib küsida sobivamaid töötingimusi

Eelnõus nimetatakse uue terminina “hoolduskohustusega töötaja”. Tegemist on töötajaga, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või hooldab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut. Siinkohal ei mõelda hooldamist vajava isiku all kitsalt vaid sugulussuhteid.

Uue seaduseelnõu kohaselt on hoolduskohustusega töötajatel ja ametnikel õigus küsida paindlikke töö- või teenistustingimusi, näiteks osalist või paindlikku tööaega või kaugtöö tegemise võimalust. Seda võimalust võivad kasutada mõlemad lapsevanemad.

Selline õigus ei tähenda automaatselt seda, et tööandja on töötajale või teenistujale kohustatud küsitud tingimusi võimaldama. Kuid antud olukorras peab tööandja oma keeldumist põhjendama. Tööandjal tuleb vastava taotluse saamisel töötaja vajadusi kaaluda. Kõik needsamad tingimused kohalduvad ka ametniku teenistustingimustele.

Sealhulgas sätestatakse alla 8-aastaste laste vanematele ja hoolduskohustusega töötajale ja ametnikule täiendav kaitse töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel.

  • Alaealise töötamine

Kaotatakse 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimisel 10-tööpäevane ooteaeg alaealise registreerimisest töötamise registris.

Kohustus jääb edaspidi kehtima vaid 7–12-aastaste töölevõtmisel.

 

About The Author